Ansökan om befrielse från fällavgift för otjänlig älg

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Denna E-tjänst erbjuder möjligheten att ansöka om befrielse från fällavgift för otjänlig älg.

Observera att för att ansökan ska kunna hanteras måste den fällda älgen vara rapporterad fälld och angiven som otjänlig samt att det är obligatoriskt att bifoga ett besiktningsintyg till ansökan.

För att Länsstyrelsen ska kunna handlägga din ansökan snabbt behövs en komplett ansökan. Var därför noga med att fylla i ansökan så utförligt som möjligt. I de fall Länsstyrelsen måste begära kompletteringar kommer handläggningstiden att bli längre.

Enligt 37 § i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort behöver fällavgift inte betalas om länsstyrelsen genom beslut fastslagit att älgen var otjänlig som människoföda. Med älg som är otjänlig som människoföda avses älg som av veterinär eller efter beslut av polisman eller efter intyg av person utsedd av länsstyrelsen helt eller delvis kasserats som människoföda.

Otjänligheten får inte ha förorsakats genom påskjutning eller felaktigt tillvaratagande. Inte heller får otjänligheten vara förorsakad av att eftersöks- eller anmälningsskyldigheten har fullgjorts på ett otillräckligt sätt.