Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet, enligt miljöprövningsförordningen

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Innan en ändring av tillståndspliktiga verksamheter får påbörjas ska en anmälan göras till tillsynsmyndigheten. Det kan till exempel röra sig om ändringar av tillverkningsprocess, reningsförfarande eller andra typer av ändringar. Bestämmelser om ändring av tillståndspliktig verksamhet finns i 1 kap 4 och 11 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251).

Anmälan ska göras senast sex veckor innan ändringen får påbörjas. Under den tiden ska tillsynsmyndigheten överväga om ändringen kan godtas, om det behövs föreläggande i samband med åtgärden eller om den måste förbjudas. Om handläggningen tar mer tid än sex veckor kan tillsynsmyndigheten tillfälligt förbjuda den anmälda verksamheten. Anmälan ska exempelvis remitteras till berörda och kan behöva kompletteras vilket kan ta längre tid än sex veckor att få klart.

Det går att bifoga filer i formuläret. Godkända filformat är PDF, TIF, TIFF, DOC, DOCX, JPEG eller JPG.

Tänk på att ändringen är tillståndspliktig om

  • ändringen inte ryms inom tillståndets ram
  • något av tillståndets villkor behöver ändras
  • ändringen motsvarar en tillståndspliktig bestämmelse enligt § 2-32 i miljöprövningsförordningen
  • ändringen tillsammans med andra ändringar kommer att innebära olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljön.

I den här e-tjänsten behöver vi få in följande uppgifter:

  • Anläggningen namn och anläggningsnummer enligt miljörapporter
  • Den planerade ändringen
  • Om ändringen ryms inom tillståndet
  • Om ändringen i sig eller tillsammans med tidigare ändringar innebär olägenhet av betydelse
  • De förväntade miljökonsekvenserna av ändringen (buller, utsläpp, energi, råvaror och kemiska produkter, avfall, risker, med mera)

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.