Ansökan om dispens från biotopskydd

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Här kan du ansöka om dispens från det generella biotopskyddet som omfattar områdena allé, odlingsröse i jordbruksmark, stenmur, pilevall, åkerholme, småvatten/våtmark/bäck/öppet dike och källa med omgivande våtmark. Även ansökan om dispens från det generella biotopskyddet för rationalisering av jordbruket kan göras här.

Uppgifter som ansökan ska innehålla:
1. En översiktskarta där man ser var i länet åtgärden ska göras, gärna i förhållande till närmaste större ort.
2. Detaljkarta som tydligt markerar placering och utbredning av planerad åtgärd.
3. Uppgifter om berörda fastigheter, och deras ägare.
4. Uppgifter om eventuella nyttjanderättshavare som berörs, till exempel innehavare av arrende/servitut.
5. Bifoga gärna ritning på planerade åtgärder och fotografier från platsen.

Bilagor bifogas i slutet av ansökan.
Dispensansökan är avgiftsbelagd. Avgiften är 2900 kr. Länsstyrelsen skickar ut information om inbetalning efter att din ansökan registrerats. Betalning sker till bankgiro och faktura skickas inte ut. Behandling av ansökan påbörjas när betalning inkommit till Länsstyrelsen.