Förfrågan om fornlämning

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Den som planerar ett arbetsföretag ska i god tid ta reda på om markingrepp berör fornlämningar. Samråd därför med Länsstyrelsen i god tid. Om Länsstyrelsen misstänker att det finns okända fornlämningar inom området kan myndigheten besluta om att en arkeologisk utredning ska utföras i syfte att klargöra om fornlämning kommer att beröras.

Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd enligt 2 kap kulturmiljölagen (1988:950). Det innebär att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller på annat sätt skada en fornlämning. Det omfattar även nyupptäckta fornlämningar som skyddas automatiskt, utan att något myndighetsbeslut behöver fattas.

Skicka in din förfrågan/underlag

Du kan skicka in din förfrågan/underlag elektroniskt. Kom ihåg att ange om ärendet gäller förfrågan eller att skicka in underlag för utredning (detta kan göras i e-tjänsten steg 1).

Filer kan bifogas ansökan i formaten PDF, TIF, DOC, DOCX, XLSX och JPEG.

Geodata

Endast SHAPE- filer går att ladda upp. Filerna ska bestå av ytor/polygoner, Sweref99TM (ej linjer eller punkter).

Redovisning av arbetets omfattning

Det är viktigt att du redovisar arbetets omfattning så noggrant du kan. Exempelvis på uppgifter som kan vara viktiga:
storlek på ytan som omfattas av markingrepp, schaktdjup och bredd, körning med maskiner, dumpmassor m.m.

Hjälp och stöd i E- tjänsten

Information och hjälp för Länsstyrelsens e- tjänst hittar du längst upp till höger på sidorna under hamburgermenyn (de tre vita sträcken).

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.