Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för husbehovstäkt

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Uppgifter som är extra viktiga för samråd om husbehovstäkt

Förutom standarduppgifter som verksamhetsutövare med kontaktuppgifter, län, fastighetsbeteckning, koordinater (i SWEREF TM 99) och tidpunkter för verksamheten är det för husbehovstäkter viktigt att det framgår vilket naturmaterial som ska brytas och vad det ska användas till. Vidare behövs uppgifter om täktens utformning och area, brytmetod samt hur mycket material som ska brytas. Uppgifter om täktbottennivå, djup, förhållanden till grundvatten och eventuell vattenpumpning har också betydelse för ärendets handläggning. Berätta även om vilka planer du har för husbehovstäkten efter avslutat uttag.

Tillståndsplikten för täktverksamhet omfattar inte markinnehavarens täkt för husbehov (12:1 MB). Icke tillståndspliktiga husbehovstäkter som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska du anmäla till länsstyrelsen för samråd enligt 12 kap 6 § MB. Husbehovstäkter där det totala uttaget efter 1 januari 2008 överstiger 10 000 ton naturgrus, 10000 ton berg eller 5 ha alternativt 50 000 m³ torv är anmälningspliktiga till kommunen enligt miljöprövningsförordningen. De ska då inte hanteras som ett samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken. Uppställning av kross- och sorteringsverk för berg, naturgrus eller andra jordarter är anmälningspliktigt till kommunen enligt miljöprövningsförordningen om det sker

  1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser
  2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än 30 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

Husbehov

Med husbehov menas den förbrukning som behövs för an sköta en fastighet. Materialet ska brytas och användas inom samma brukningsenhet. Med brukningsenhet menas i detta fall en eller flera fastigheter, eller delar av fastigheter, som brukas i ett geografiskt väl avgränsat område. När länsstyrelsen bedömer om ett uttag är att ses som husbehovstäkt bör även transportavståndet mellan uttagsplats och användningsplats beaktas. Det uttagna materialet får inte säljas eller på annat sätt användas kommersiellt.

Kartor

De kartor som skickas in ska dels vara en översiktskarta där man ser vari länet som husbehovstäkten ligger, gärna i förhållande till närmaste större ort. Detaljkartorna bör tydligt markera placering och utbredning, samtidigt som de visar natur- och kulturvärden i området som kan komma att påverkas. Det är extra viktigt att det finns en tydlig teckenförklaring och/eller legend som förklarar vad de olika fälten betyder.

Mer information

Vill du veta mer kan du läsa vidare på Länsstyrelsens hemsida under rubriken Åtgärd i naturmiljön.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.