Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet (helprövning)

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Vill du ansöka om tillstånd för en befintlig eller planerad miljöfarlig verksamhet? Här kan du lämna in din ansökan till Miljöprövningsdelegationen.

Förutom standarduppgifter som sökandens kontaktuppgifter, eventuellt ombud och anläggningsnummer, är det viktigt att du tydligt beskriver miljöförhållandena kring den planerade verksamheten och ansökans omfattning.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB), samrådsredogörelse och teknisk beskrivning samt icke teknisk sammanfattning ska alltid bifogas i e-tjänsten. Övriga bilagor kan vara registeringsbevis, tillståndsbeslut och andra myndighetsbeslut samt olika planer eller kartor. Godkända filformat är PDF, TIF, TIFF, JPEG eller JPG.

Du kommer att ha möjlighet att ange bland annat följande uppgifter. Det är bra om du har dem tillgängliga innan du börjar använda e-tjänsten:
- Du ska ange den miljöprövningsdelegation vars geografiska beslutsområde innefattar det län som din verksamhet finns eller planeras inom.
- Du ska markera verksamhetsområdet samt eventuella utsläppspunkter och mätpunkter på en karta. Det finns även möjlighet att importera en SHAPE-fil.
- Du ska ange preliminära verksamhetskoder enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) och eventuell huvudkod enligt indrustriutsläppsdirektivet (IUV), inklusive berörd BREF.
- Om verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningen ska du ange vilken kravnivå (lägre/högre) som verksamheten omfattas av.
- Om verksamheten är en utvinningsindustri enligt förordningen (2008:722) om utvinningsavfall ska du ange om verksamheten är en riskanläggning.
- Du ska ange verksamhetens NACE-kod enligt EU:s näringsgrensstandard.
- Du ska ange om verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. Detta har utretts under det samråd som föregått tillståndsansökan.
- Du ska ange yrkanden, åtaganden och förslag till skyddsåtgärder för verksamheten.
- Du ska ange förslag på villkor och/eller försiktighetsmått för tillståndet.
- Du ska ange om verksamheten behöver några andra tillstånd eller dispenser enligt miljöbalken.

Vad en tillståndsansökan ska innehålla och hur tillståndsprövningen går till kan du läsa mer om på Naturvårdsverkets webbsidor för Miljöprövning och Länsstyrelsens webbsidor om miljöfarlig verksamhet.

Det behövs ingen e-legitimation för att använda e-tjänsten. E-tjänsten stängs efter tre timmars inaktivitet. Observera att inmatade uppgifter inte sparas vid nedstängning på grund av inaktivitet.

Spara ditt formulär på Mina sidor
Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.