Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Vill du ansöka om tillstånd för en befintlig eller planerad miljöfarlig verksamhet eller ansöka om ändringstillstånd? Här kan du lämna in din ansökan till Miljöprövningsdelegationen. Under samrådet har ni kommit fram till om planerad verksamhet kan antas ha en betydande miljöpåverkan eller inte och om en ändring kan prövas genom ett ändringstillstånd eller om det krävs ett helt nytt tillstånd. Observera att Miljöprövningsdelegation kan göra en annan bedömning än vad Länsstyrelsen gjorde i samrådet vad gäller ändringstillstånd.

Denna e-tjänst har flera steg, där du börjar med att fylla i var din verksamhet ligger. Därefter kommer frågor om kontaktuppgifter, vilken typ av verksamhet det gäller och vad du ansöker om. Slutligen finns möjligheter att bifoga dokument.

Du behöver redovisa
• Yrkanden, åtaganden och förslag till skyddsåtgärder för verksamheten.
• Förslag på villkor och/eller försiktighetsmått för tillståndet.
• Om det finns utredningar som bör genomföras under en prövotid och de provisoriska villkor som ska gälla.
• Om verksamheten behöver några andra tillstånd eller dispenser enligt miljöbalken.
• Fastigheter som verksamheten kommer att bedrivas på.
• Länsstyrelsens anläggningsnummer och anläggningsnamn (från samrådet).
• Verksamhetskoder enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251).
• NACE-kod enligt EU:s näringsgrensstandard.

Ha även uppgifter till hands ifall de berör din verksamhet
• Huvudkod enligt industriutsläppsförordningen (IED), inklusive berörd BREF.
• Kravnivå enligt Sevesolagstiftningen.
• Uppgifter om utvinningsavfall enligt förordningen (2013:319) och om verksamheten är en riskanläggning.

Bifoga dokument
Det digitala materialet ska lämnas som separata filer för varje del. Godkända filformat är PDF, TIF, TIFF, JPEG eller JPG. Följande dokument ska alltid bifogas:
• ansökans huvudinlaga
• teknisk beskrivning
• miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
• samrådsredogörelse
• registreringsbevis när sökande är ett företag
• fullmakt när sökanden företräds av ett ombud

Övriga bilagor som bör bifogas
• icke-teknisk sammanfattning av ansökan
• tillståndsbeslut (vid befintlig verksamhet)
• kartor som visar verksamhetsområde
• utredningar, tex buller, naturvärden, spridningsberäkningar

Vad en tillståndsansökan ska innehålla och hur tillståndsprövningen går till kan du läsa mer om på Naturvårdsverkets webbsidor för Miljöprövning (öppnas i ny flik) och Länsstyrelsens webbsidor om miljöfarlig verksamhet. Regler om vad en ansökan och en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla finns i 22 kap. 1 § respektive 6 kap. 35 § miljöbalken (1998:808).

Spara ditt formulär på Mina sidor
Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.