Samråd inför tillståndsansökan om miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Vill du genomföra ett samråd inför en planerad ansökan om tillstånd eller ändringstillstånd för miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet (inklusive markavvattning)? Här kan du påbörja ditt samråd med länsstyrelsen och lämna in ditt skriftliga samrådsunderlag. Om du redan har gjort några utredningar eller analyser på exempelvis vattendrag är det bra att lämna in dessa.

Du behöver redovisa
• Vilka fastigheter som verksamheten kommer att bedrivas på och koordinat för anläggningen.
• Om verksamheten berör ett skyddat område enligt 7 kap. miljöbalken.
• Om verksamheten berörs av artskyddsförordningen (2007:845).
• Om verksamheten påverkar någon vattenförekomst enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) och vilken vattenförekomst i så fall.

För vattenverksamhet behöver du också uppge
• Vilken typ/vilka typer av vattenverksamhet du samråder om.

För miljöfarlig verksamhet behöver du också redovisa
• Verksamhetskoder enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251).
• Länsstyrelsens anläggningsnummer och anläggningsnamn om det är en befintlig miljöfarlig verksamhet. Du hittar dessa uppgifter i miljörapporten.
• Om det sker utsläpp av processavloppsvatten till kommunalt avloppsreningsverk.

Ha även uppgifterna nedan till hands ifall de berör din verksamhet
• Huvudkod enligt industriutsläppsdirektivet (IED), inklusive berörd BREF.
• Kravnivå enligt Sevesolagstiftningen.
• Uppgifter om utvinningsavfall enligt förordningen (2013:319) och om verksamheten är en riskanläggning.

Bifoga dokument
Följande dokument ska alltid bifogas. Godkända filformat är PDF, TIF, TIFF, JPG eller JPEG.
• Samrådsunderlag
• Fullmakt, om sökanden företräds av ett ombud

Bilagor som bör bifogas
• Förslag på utformning av/innehåll miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
• Förslag på samrådskrets
• Tillståndsbeslut vid befintlig verksamhet
• Kartor

Vad samrådsunderlaget ska innehålla och hur samrådet ska gå till kan du läsa mer om i Miljösamverkan Sveriges informationsmaterial om samrådsunderlag. Regler om vad ett samrådsunderlag ska innehålla finns i 8 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Spara ditt formulär på Mina sidor
Du har möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det. Vill du vill spara formuläret, gör du det via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.