Samråd inför tillståndsansökan om miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Vill du genomföra ett samråd inför en planerad ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet (inklusive markavvattning)? Här kan du påbörja samrådet med länsstyrelsen samt lämna in ditt skriftliga samrådsunderlag.

Förutom standarduppgifter som sökandens kontaktuppgifter, län och eventuellt ombud är det viktigt att du beskriver vad samrådet avser och verksamhetens lokalisering. Ett samrådsunderlag ska alltid bifogas i e-tjänsten. Övriga bilagor kan vara tillståndsbeslut och andra myndighetsbeslut samt kartor. Godkända filformat är PDF, TIF eller JPG.

Du kommer att ha möjlighet att ange bland annat följande uppgifter. Det är bra om du har dem tillgängliga innan du börjar använda e-tjänsten:
  -  Länsstyrelsens anläggningsnummer, om sådant finns.
  -  Du ska markera verksamhets-/påverkansområde på en karta. Det finns även möjlighet att importera en SHAPE-fil.
  -  Eventuell vattenförekomst och/eller kommunalt reningsverk som påverkas ska anges.
  -  Om den planerade verksamheten ska bedrivas i ett skyddat område och/eller berörs av artskyddet ska det anges.
  -  För miljöfarliga verksamheter ska du ange preliminära verksamhetskoder enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251). Du ska även ange om verksamheten omfattas av sevesolagstiftningen (högre/lägre kravnivån).
  -  Om verksamheten är en industriutsläppsverksamhet ska du ange om undantag från begränsningsvärde i BAT-slutsats (BAT-AEL) (1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen) finns.
  -  Om sökanden företräds av ett ombud ska fullmakt bifogas.

Vad samrådsunderlaget ska innehålla och hur samrådet ska gå till kan du läsa mer om i Miljösamverkan Sveriges informationsmaterial om samrådsunderlag samt i Miljöbedömningsförordningen (2017:966).

Det behövs ingen e-legitimation för att använda e-tjänsten.
E-tjänsten stängs efter 3 timmars inaktivitet. Observera att inmatade uppgifter inte sparas vid nedstängning på grund av inaktivitet.

Spara ditt formulär på Mina sidor
Du har möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det. Vill du vill spara formuläret, gör du det via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.