Ansökan om tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen

Typ av ansökan

Tillstånd till yrkesmässig verksamhet eller verksamhet av större omfattning med sällskapsdjur, hästar och pälsdjur (16 § tillstånd).

Tillståndsprövningen

Enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot djur för förvaring eller utfodring. Frågor om tillstånd prövas av den avdelning på länsstyrelsen som utövar kontroll enligt djurskyddslagen. Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten samt att de anläggningar i vilka verksamheten ska bedrivas är lämpliga ur djurskyddssynpunkt. Innan tillstånd beviljas ska verksamheten kontrolleras av länsstyrelsen. Är du osäker på om du omfattas av tillståndsplikt, gå in på Jordbruksverkets hemsida för mer information eller kontakta länsstyrelsen i ditt län.

Dokument som ska bifogas ansökan

Skisser på lokalernas utformning och handlingar om sökandens lämplighet ska bifogas ansökan. Det är därför bra om du har dessa tillgängliga, innan du börjar fylla i e-tjänsten. Om du inte har handlingarna digitalt så kan bilagorna också skickas per post.

Elektroniskt inskick

Du kan skicka in din ansökan elektroniskt och får då också möjlighet att bifoga ett eller flera dokument elektroniskt om de har filformaten PDF, TIF eller JPG.