Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för ledningar

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Uppgifter som är extra viktiga för samråd om ledningsdragning

Förutom standarduppgifter som verksamhetsutövare med kontaktuppgifter, län, start- och slutpunkt för ledningsdragningen och tidpunkter för verksamheten är det för ledningsdragning viktigt att det framgår vilken typ av ledning åtgärden gäller. Är det vatten/avlopp-, el- eller tele/dataledning? Det är också viktigt att beskriva hur breda och djupa schaktbredder som kommer att uppstå. Om det vid ombyggnad av elnätet ingår rasering av befintlig luftledning är det viktigt att ni markerar på kartan vilken ledning som ska raseras.

Ska transformatorstationer uppföras är det viktigt att ni markerar dess läge på kartan. Om de placeras inom strandskyddsområde ange det. Ta också reda på om något biotopskyddsområde i jordbrukslandskapet berörs. Inom biotopskydd får inte vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. I skyddade områden som t.ex. naturreservat krävs i regel tillstånd eller dispens för de flesta typer av intrång därför är det av vikt att ange om skyddade områden berörs. Skulle ledningsdragningen kunna skada en biotopskydd eller kräva intrång i en skyddat område måste dispens alternativt tillstånd sökas separat. Passeras vattenområden är det viktigt att ni anger metod och om möjligt vattenområdets namn. Till vattenområde räknas även mindre vattendrag som bäckar och öppna diken.

De kartor som skickas in ska dels vara en översiktskarta där man ser var i länet som ledningsdragningen sker, gärna i förhållande till närmaste större ort. Detaljkartorna bör tydligt markera vart ledningen är tänkt att förläggas samt samtidigt visa de natur- och kulturvärden som finns i området och som kan komma att påverkas. Det är extra viktigt att det finns en tydlig teckenförklaring och/eller legend som förklarar vad de olika fälten betyder.

Vill du veta mer kan du läsa vidare på Länsstyrelsens hemsida under rubriken Åtgärd i naturmiljön.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.