Ansökan om skyddsjakt

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Denna E-tjänst erbjuder möjligheten att ansöka om skyddsjakt. En skyddsjakt ska alltid ses som en sista utväg när inga andra lämpliga lösningar har visat sig fungera. För att Länsstyrelsen ska kunna handlägga din ansökan snabbt behövs en komplett ansökan. Var därför noga med att fylla i ansökan så utförligt som möjligt. I de fall Länsstyrelsen måste begära kompletteringar kommer handläggningstiden att bli längre.

Enligt jaktförordningen (1987:905) gäller följande förutsättningar för skyddsjakt
Om det inte finns någon annan lämplig lösning, och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, får beslut om skyddsjakt meddelas
1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön,
2. av hänsyn till flygsäkerheten,
3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom, eller
4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

För skyddsjakt som sker på enskilds initiativ enligt jaktförordningens bilaga 4 behövs ingen ansökan om skyddsjakt.