Ansökan om tillstånd för uppförande av vilthägn och hållande av vilt i hägn

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Denna e-tjänst kan du använda för att ansöka om tillstånd för att uppföra ett vilthägn och för att hålla vilda djur i hägn.
Du kan också använda e-tjänsten för att anmäla ändringar som rör befintliga vilthägn. Det kan gälla övertagande av tillstånd för vilthägn, övertagande för tillstånd till hållande av vilt i hägn, ändring av vilthägn, ändring av hållande av vilt (djurslag) i vilthägn.

Observera att du kan behöva söka kompletterande tillstånd/dispenser. Exempelvis strandskyddsdispens, tillstånd enligt miljöbalken om skyddade områden berörs, artskyddsdispens, förprövning av vilthägnet eller tillstånd för offentlig förevisning. Dessa söks separat i andra e-tjänster.

Om något skyddat område berörs måste du ange detta i ansökan gällande uppförande av nytt vilthägn. På Naturvårdsverkets sida Skyddad natur hittar du alla skyddade områden (ej generellt biotopskyddade objekt) som vi har i landet. På Artportalen kan man söka efter skyddade eller fridlysta arter. Skogsstyrelsen har information om naturvärden i skogen på sin hemsida om Skogens pärlor. Information om kulturvärden kan du hitta i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. Registret kan du hitta genom RAÄ:s hemsida Fornsök. Observera att strandskydd och generellt skyddade biotoper, som stenmurar, diken, pilevallar, källor och småvatten i odlingslandskapet samt allér inte finns med i karttjänsterna. Dessa måste du själv ange som berörda av vilthägnets anläggande i e-tjänsten.

För att Länstyrelsen ska kunna bedöma påverkan på naturmiljön måste du bifoga två kartor till din ansökan.
En översiktskarta som visar vilthägnets placering i skala 1:50 000 eller 1:100 000 och en detaljkarta där eventuella passager för allmännhetens tillträde markeras (grindar, stättor eller andra övergångar). Detaljkartan ska vara i skala 1:10 000 eller 1:20 000.

Var noga när du fyller i ansökan så att du fyller i alla delar. Lämnar du in en ofullständig ansökan måste du i regel komplettera den. Då förlängs tiden innan du får ett beslut.

E-tjänsten kräver att den som skickar in formuläret skriver under med e-legitimation. De e-legitimationer som kan användas är utgivna av BankID, Nordea eller Telia.

Avgift

Ansökan om tillstånd för att uppföra ett vilthägn är avgiftsbelagd. Om flera prövningar görs i samma ärende kan flera avgifter behöva betalas in. Du kan välja att betala via bankgiro med OCR-nummer samt betalning via kort. Kortbetalningen kan göras med MasterCard eller Visa. Avgiftskostnader för prövningar är följande:
- Uppföra vilthägn och hålla vilt i hägn - 7100 kr,
- Ändring av tillstånd eller förlängning av befintligt tillstånd - 2900 kr,
- Övertagande av vilthägn utan ändringar - 2900 kr.

Det kostar inget att anmäla avveckling av vilthägn. Vilthägn som inte påverkar natur- och kulturmiljön eller allmänna intressen som exempelvis allemansrätten negativt, behöver inte prövas enligt miljöbalken. Detta kan till exempel gälla mindre voljärer för hållande av fåglar eller rehabiliteringshägn, som ofta anläggs på tomtmark eller i gårdsmiljö. I dessa fall prövas vilthägnet enbart enligt jaktförordningen, och den prövningen är avgiftsfri.

När du är klar och skickat in ansökan kommer den att automatiskt registreras i Länsstyrelsen system för hantering av ärenden.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.