Om e-legitimation

Ladda ner Acrobat Reader

Den 13 juni flyttar vi länsstyrelsernas e-tjänster till www.lansstyrelsen.se/e-tjanster där du kan välja den e-tjänst du är intresserad av

Logga in

Mer information

 

Stiftelselagen (1994:1220)

Stiftelseförordningen (1995:1280)

Avgiftsförordningen (1992:191)

Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Lag (1994:1221) om införande av stiftelselagen

Kammarkollegiet

Stiftelseregistret - ändamålssökning

Bokföringslagen (1999:1078)

Årsredovisningslagen (1995:1554)

Om e-legitimation

Ladda ner Acrobat Reader

 

 

E-tjänsterna är stängda för systemunderhåll och uppgradering fredag den 12 december klockan 16.00 till 22.00

Den 13 juni flyttar vi länsstyrelsernas e-tjänster till www.lansstyrelsen.se/e-tjanster där du kan välja den e-tjänst du är intresserad av.

Senast uppdaterad: 2014-06-15
Ansvarig för sidan: Infomaster
 ­­En humla

Djur och natur

Här hittar du e-tjänster och blanketter för ärenden som rör djur och natur. Det behövs ingen e-legitimation för e-tjänsterna. Du kan skicka in din ansökan eller anmälan och bifoga dokumenten elektroniskt via Internet, eller skriva ut den och skicka den i pappersform med tillhörande dokument.

Här kan du

Närmare information finns under respektive ärende.

Besiktning av förprövade djurstallar

Här kan du anmäla att din förprövade byggnation är klar för slutbesiktning samt att du önskar ta byggnationen i bruk.

Tjänsten vänder sig till dig som har gjort en förprövningspliktig byggnadsåtgärd i dina djurutrymmen och fått ett beslut om godkännande av byggnation från Länsstyrelsen.

Besiktning av förprövade djurstallar.

Veterinär till offentlig tävling med djur

För att få ordna en offentlig tävling med djur kan en tävlingsveterinär behövas.

Ansökan hanteras av Länsstyrelsen när den är komplett. Den ska ha kommit till Länsstyrelsen senast tre veckor före tävlingsdatum. Sökanden ska ha varit i kontakt med föreslagen veterinär innan ansökan skickas in.

Veterinär till offentlig tävling med djur

Nedgrävning av död häst

För att undvika av spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Döda djur ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare, men hästar kan grävas ner på en annan plats om man har tillstånd från Länsstyrelsen. Ansökan hanteras när den är komplett. Observera att kommunens miljökontor (eller motsvarande) måste godkänna platsen för nedgrävning för att ansökan ska vara komplett.

Ansökan om tillstånd att få gräva ner en häst

Tillstånd för verksamhet med djur enligt 16 § djurskyddslagen

Enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter eller säljer djur för förvaring eller utfordring. Frågor om tillstånd prövas av den avdelning på länsstyrelsen som utövar kontroll enligt djurskyddslagen. Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten samt att de anläggningar i vilka verksamheten ska bedrivas är lämpliga ur djurskyddssynpunkt. Innan tillstånd beviljas ska verksamheten kontrolleras av länsstyrelsen.

Ansökan om tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen.

Preparera, handla med och förevisa växter och djur

Här kan du ansöka om tillstånd att;

Ansökan hanteras av Länsstyrelsen när den är komplett och ansökningsavgift är betald.

Preparera, handla med och förevisa växter och djur